Tag Archive | With Thy Needle and Thread

Brown houses finished/ Bruine huisjes klaar

I forgot to post about this finish but it’s been done for a while now and it was definitely one of the most enjoyable designs to stitch. I love how it turned out. Just not sure how to finish it. It might get framed or I might turn it into a pillow like the design.

Ik ben vergeten om dit klare werkje te plaatsen, maar het is al een tijdje klaar en het was zeker een van de leukste patronen om te borduren. Ik ben helemaal tevreden over hoe het is geworden. Ben er alleen nog niet uit hoe ik het ga afwerken. Het kan zijn dat ik het ga inlijsten, of ik maak er een kussentje van zoals het patroon.

I will definitely look for a project on which I can use Otter Creek again, the blue thread in this design. It’s a most stunning color and suitable for soooo many designs. I’m thinking Quaker, samplers, letters/monogrammes, it truly is a great color.

Ik ga zeker op zoek naar een project waarbij ik Otter Creek weer kan gebruiken, het blauwe garen in dit patroon. Het is een prachtige kleur en bruikbaar voor zoveel ontwerpen. Ik denk al aan Quaker patronen, merklappen, letters/monogrammen, het is echt een geweldige kleur.

Advertisements

A new houses project / Een nieuw huisjes project

Houses are my weakness, put a house on a design and I’m pretty much done in. I don’t know where this obsession with houses come from. Sure, I love to watch houses, especially other people’s houses. Sure, I love my new house. But honestly, have you ever had to stitch a large house and wonderred what you were doing? Exactly, houses take up quite a lot of time to stitch, since it is all solid stitching.

Huizen zijn mijn zwakte, zet een huis op een ontwerp en ik ben al snel een fan. Ik weet niet waar deze obsessie met huizen wegkomt. Zeker, ik houd van het bekijken van huizen, zeker andermans huis. Zeker, ik houd van mijn nieuwe huis. Maar werkelijk, heb je wel eens een groot huis moeten borduren en gedacht: waar ben ik toch mee bezig. Want huizen borduren kost nogal wat tijd, aangezien ze helemaal vol geborduurd worden.

These houses are different, they are easy peasy and quick. They are great to stitch. And the rest of the design is quite wonderful as well. Stitching letters is so relaxing (if you forget the ending of threads). You stitch 20-30 stitches and voila, you have another letter done.

Deze huisjes zijn anders, ze zijn heel gemakkelijk en snel. Ze zijn geweldig om te borduren. En de rest van het ontwerp is net zo geweldig. Letters borduren is zo ontspannen (als je het afwerken van de draadjes even vergeet). Je borduurt 20-30 kruisjes en voila, weer een letter klaar.

In case you are wondering, this is House of Blues and Browns Sampler by With Thy Needle and Thread. And the fabric is cream colored, which might come as a total surprise looking at the picture, but it really is. And I changed one of the colors of the houses to Wheatfields from Sampler Threads.

In het geval je het je afvraagt, dit is House of Blues and Browns Sampler van With Thy Needle and Thread. En de stof is cremekleurig, wat als een complete verrassing kan komen, als je naar de foto kijkt, maar dat is het echt. En ik heb een van de kleuren van de huisjes veranderd naar Wheatfields van Sampler Threads.

Not sure if I’ll make it into a pillow like the picture on the cover of the design or if I’m going to frame it.

Ben er nog niet uit of ik er een kussen van maak zoals op de foto van het ontwerp of dat ik het inlijst.

November word play

Even though November is already over, I did finish this cute design. It was a lot of fun to stitch, but it took me longer than expected. I can’t wait for the December one to get to the shop. Maybe I can be tempted to stitch all 12 of them and display them next year.

Hoewel november al weer voorbij is, heb ik dit leuke ontwerpje afgeborduurd. Het was leuk om te doen, maar het duurde langer dan ik had verwacht. Ik kan niet wachten tot het December patroon in de winkel is. Misschien kan ik wel verleid worden om ze alle 12 te borduren en ze dan volgend jaar ten toon te stellen.

I am not 100% sure how I will finish this. It is going to be a pillow, but I might take out the dreaded sewing machine instead of doing all backstitches.

Ik ben nog niet 100% zeker hoe ik het af ga werken. Het wordt een kussentje, maar ik haal misschien de gevreesde naaimachine er wel bij in plaats van allemaal stiksteekjes borduren.

November word play / Spelen met woorden november

One of the greatest joys about having your own needleworkshop, is that every now and then packages arrive with new designs, books, threads and fabrics. I always feel like a kid in a candy store. And despite my better judgement, I keep dreaming about all the designs I want to stitch.

Een van de leukste pleziertjes van het hebben van een eigen borduurwinkel, is dat er af en toe dozen arriveren, vol met patronen, boeken, garens en stoffen. Ik voel me altijd net een kind in een snoepwinkel. En tegen beter weten in, blijf ik dromen van al die ontwerpen die ik nog eens wil borduren.

So, when this design came in, I just “had” to start it and see how it would work up. Just imagine if it would turn out completely different from the picture :).

Dus, toen dit ontwerp binnen kwam, “moest” ik er gewoonweg aan beginnen om te zien hoe het uit zou pakken. Stel je toch eens voor als het er compleet anders uit zou zien dan op het plaatje :).

As I still had some fabric laying around from this project and this project, I could make a quick start. The design uses a fair number of Sampler Threads colors, but I’d say you can easily substitute the ones that require only a few stitches for DMC/Venus.

Aangezien ik nog wat stof had liggen van dit project en dit project, kon ik een vliegende start maken. Het ontwerp vraagt om een behoorlijk aantal kleuren van Sampler Threads, maar ik zou zeggen, dat je de kleuren die maar voor een paar steekjes gebruikt worden, makkelijk om kunt zetten naar DMC/Venus.

This is my progress so far. I wasn’t completely sure about the color of the words (Walnut), but decided to leave it as it is.

Dit is mijn voortgang tot nu toe. Ik was niet helemaal zeker van de kleur van de woorden (Walnut), maar heb besloten om het zo te laten.