Nashville stitching / Nashville borduurwerk

I went through the month of February without much blogging (at least not here, I did quite well on my shop’s blog). And I went through the same month without much stitching either. Having 2 shows back to back takes quite a bit of preparation and leaves little time for other dalliances.

I ben de maand februari doorgekomen zonder veel te bloggen (dat wil zeggen hier, want op mijn winkelblog heb ik nog aardig wat geschreven). En ik ben diezelfde maand doorgekomen zonder veel te borduren. Twee beurzen vlak na elkaar vraagt de nodige voorbereiding en laat weinig tijd over voor ander vertier.

Fortunately, I was smart enough to pack a travel project to Nashville market that was on 25 count. Yes, that’s right 25 count. By now, you probably got the idea that I love high count fabrics :). Which I really do. But if your travel includes a 10 hours plane flight, and there is not telling how the lighting is or how much turbulence you’ll encounter, a 25 count project is way more preferable.

Gelukkig was ik slim genoeg om een borduurwerkje in te pakken voor de beurs in Nashville dat op 10 draads stof was. Ja, dat lees je goed, 10 draads stof. Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat ik over het algemeen erg houd van fijne stof :). En dat doe ik echt. Maar als je reisplannen een 10-uur durende vlucht inhoudt waarbij je niet weet hoe het licht is en hoeveel turbulentie je onderweg hebt, dan is een 10 draads project ideaal.

OK, this is what I started out with: Unisono’s Scandinavian Patterns

OK, dit is waar ik mee begon: Unisono’s Scandinavian Patterns

Added to that were a couple of colors of Venne Colcotton silk and my famous 25 count Weddigen fabric and this is what you end up with.

Daar aan toegevoegd een paar kleuren zijde van Venne Colcotton en mijn beroemde 10 draads Weddigen stof en dit is wat je krijgt:

You can the lighting wasn’t the greatest, the fabric is actually off white. And though I normally don’t enjoy stitching the same motif over and over again, I truly enjoyed stitching these 18 fish. No ideas yet how to finish it, but I’m sure I can come up with something.

Je kunt zien dat het licht niet geweldig was, de stof is eigenlijk off white. En hoewel ik normaal gesproken er niet van houd om hetzelfde motief steeds te borduren, heb ik het borduren van deze 18 visjes echt heerlijk gevonden. Nog geen idee hoe ik het af ga werken, maar ik kan vast wel iets verzinnen.

Advertisements

And another finish / En nog een werkje afgemaakt

It really feels good to not only stitch something, but to actually finish it as well. This is a project that I stitched while travelling to the Nashville show in 2011. I used some overdyed silk thread from The Thread Gatherer and a piece of lambswool linnen.

Het voelt zo goed om niet alleen iets te borduren, maar ook om het af te werken. Dit is een patroontje dat ik borduurde toen ik naar Nashville reisde in 2011. Ik heb een overlopend zijden garen van The Thread Gatherer gebruikt en een stukje lambswool linnen.

You can find the design in Blackbird Design’s book A Stitcher’s Journey, probably one of my most favorite of their books. But I seem to say that about every new book they release.

Je kunt dit patroontje vinden in het boek van Blackbird Designs A Stitcher’s Journey, dat waarschijnlijk mijn favoriete boek van hun is. Maar dat schijn ik van elk nieuw boek van Blackbird Designs te zeggen.

First Christmas ornament of 2012 / Eerste kerstornamentje van 2012

Last year, I saw all these wonderful Christmas ornaments stitched up and adorning Christmas trees and I told myself, I want to stitch more ornaments in 2012. I do have a lovely collection of stitched ornaments, but they hadn’t seen an update in quite a while.

Vorig jaar zag ik allemaal prachtige geborduurde kerstornamentjes, die diverse kerstbomen versierden, en ik nam mezelf voor om in 2012 meer kerstornamentjes te borduren. Ik heb een dierbare collectie van geborduurde kerstornamentjes, maar het is al lang geleden dat ik een ornamentje heb toegevoegd.

So, during my Christmas break, I thought I’d be smart and start stitching on an ornament. I chose this wonderful leaflet from By the Bay Needlearts and began with the green santa. I almost finished the stitching, when for some reason, that I do not recall at the moment, I started the sheep. Both of them were partially stitched and certainly not finished.

Dus, gedurende mijn kerstvakantie, dacht ik slim te zijn en begon ik alvast met het borduren. Ik koos dit bijzonder leuke patroon van By the Bay Needlearts en begon met de groene kerstman. Hij was bijna klaar, toen ik, om redenen die ik nu niet meer weet, besloot om verder te gaan met het schaapje. Ze waren allebei bijna afgeborduurd, maar zeker nog niet in elkaar gezet.

The finishing frenzy for our national needlearts show prompted me to put on my finishing hat and I finished the stitching and then did the finishing as well. So, here is my very first ornament of 2012.

We zijn druk met het in elkaar zetten van allerlei modellen voor de Handwerkbeurs in Zwolle en dus heb ik mijn “afwerkhoed”  opgezet en ben aan de slag gegaan. Ik heb het patroontje afgeborduurd en het ornamentje in elkaar gezet. Dus hier is mijn eerste kerstornamentje van 2012.

The sheep is stitched as well, but I ran out of time to do the finishing. That’ll come later this week (I hope).

Het schaapje is ook geborduurd, maar ik had geen tijd meer om ‘m in elkaar te zetten. Dat komt later deze week (hoop ik).

This entry was posted on February 14, 2012, in Uncategorized. 3 Comments

Building a house / Een huis aan het bouwen

When Country Cottage Needleworks announced her new monthly series of houses for 2012, I knew I was in trouble. You see, houses are a weakness of mine. If the design has a house on it, I am tempted to buy it. I’m not sure I have stitched that many projects with houses on them, but collecting the charts is no problem at all.

Toen Country Cottage Needleworks haar nieuwe serie met huisjes voor 2012 aankondigde, wist ik dat ik in de problemen zat. Weet je, huizen zijn een zwakte van me, als een patroon een huis erop heeft staan, dan ben ik erg in de verleiding om het te kopen. Ik weet niet eens of ik zoveel projecten heb geborduurd met huizen erop, maar het verzamelen van de patronen is geen probleem.

Stitching all 12 of them doesn’t seem realistic for this year, but last weekend I simply couldn’t resist the temptation of at least starting one little house. I picked the February house as it is so cheerful and I had a perfect frame in my collection as well.

Om ze alle 12 te borduren lijkt me niet realistisch voor dit jaar, maar afgelopen weekend kon ik de verleiding niet langer weerstaan om er in ieder geval een te beginnen. Ik koos voor het huisje van February omdat het zo vrolijk is en ik heb het perfecte lijstje al in huis.

I changed the colors a wee bit to match the color of my frame, Pink Posey became Manor Red and Pink Champagne became Little Pink Peony. The rest is all the same, including the fabric. It’s such a fun stitch.

Ik heb de kleuren een klein beetje aangepast om bij de kleur van mijn lijstje te passen. Pink Posey werd Manor Red en Pink Champagne is Little Pink Peony geworden. De rest is hetzelfde, ook de stof. Het is een geweldig leuk borduurtje.

Once this one is done, we’ll see how long it takes me to start another :).

Als deze een keer klaar is, zullen we wel zien hoe lang het duurt voor ik weer met eentje begin :).

This entry was posted on February 8, 2012, in Uncategorized. 4 Comments

More stitching / Meer borduurwerk

I am still stitching as fast as I can for the show in Zwolle. And though I normally don’t enjoy stitching for a deadline, this time I am having a lot of fun. That might of course be because of the designs I am stitching. After all, with a Blackbird Design chart, it is hard not to have fun.

Ik ben nog steeds zo snel als ik kan aan het borduren voor de beurs in Zwolle. En hoewel ik normaal gesproken niet houd van borduren met deadlines, heb ik deze keer heel veel plezier. Maar ja, als je een patroontje van Blackbird Designs borduurt, dan kun je eigenlijk alleen maar plezier hebben.

This is my latest finish. It’s from the A Stitcher’s Journey book, which must be one of my all time favorite books. I could easily stitch all projects provided in the book, if only I had more time.

Dit is mijn laatste borduurwerkje. Het is van A Stitcher’s Journey, wat echt een van mijn favoriete boeken is. Ik zou gemakkelijk alle patronen eruit kunne borduren, als ik maar meer tijd had.

Blackbird Designs - A Stitcher's Journey

 

Another finish / Weer een borduurwerkje af

Last weekend, I had the sudden urge to start something new. I had finished my little pincushion, had been working on my One Strand A Day project dutifully and now it was time to start something new. And when you turn to a French designer, you can hardly go wrong.

Vorig weekend had ik echt de behoefte om iets nieuws te beginnen. Ik had mijn speldenkussentje in elkaar gezet, had trouw gewerkt aan mijn Een Draadje Per Dag project en nu was het tijd voor iets nieuws. En als je dan een Franse ontwerpster kiest, dan kan het niet mis gaan.

We received new designs from Tralala a while ago and I absolutely love her charts with the alphabets on them. They’re quick, they’re fun and you can finish them in various ways. I had stitched one over one some time ago and decided to do that again.

We hebben een tijdje geleden nieuwe patronen van Tralala binnengekregen en ik vind haar patronen echt heel leuk, vooral die met de alfabetten erop. Ze zijn snel klaar, ze zijn leuk en je kunt ze op diverse manieren afwerken. Ik had eentje over 1 draadje geborduurd en besloot om dat weer te doen.

Petite Duo Fleuri – Tralala

It’s an itty bitty design, but sooooo much fun to do. I used the colors called for, except changed the Atalie thread for Sampler Thread’s Briar Rose. I haven’t decided yet on the finishing, but at least it’s stitched.

 
Het is een miniscuul werkje, maar zoooooo leuk om te doen. Ik heb de kleuren gebruikt die in het patroon staan, maar het Atalie garen vervangen door Sampler Threads Briar Rose. Ik weet nog niet hoe ik het af ga werken, maar het is in ieder geval geborduurd.
This entry was posted on January 27, 2012, in Uncategorized. 3 Comments

Vampire kitty / vampier poesje

Miss Murphy is turning into a vampire. For quite a while now, she has one tooth that is growing outside her mouth. I check her regularly to make sure that her tooth doesn’t grow into her flesh, and so far she has no problems. It’s a funny sight though.

Miss Murphy is een vampier aan het worden. Ze heeft al enige tijd een tand die naast haar bekje groeit. Ik onderzoek haar regelmatig om er zeker van te zijn dat de tand niet in haar vlees groeit, maar tot nu toe heeft ze geen problemen. Het is wel een grappig gezicht.