Archives

Isn’t she sweet? Is ze niet lief?

I came downstairs this week and much to my surprise Miss Murphy had sat herself in the window. Looking outside, enjoying the view no doubt.

Ik kwam beneden deze week en tot mijn verbazing zat Miss Murphy in de vensterbank. Naar buiten kijkend en genietend van het uitzicht.

Advertisements

Vampire kitty / vampier poesje

Miss Murphy is turning into a vampire. For quite a while now, she has one tooth that is growing outside her mouth. I check her regularly to make sure that her tooth doesn’t grow into her flesh, and so far she has no problems. It’s a funny sight though.

Miss Murphy is een vampier aan het worden. Ze heeft al enige tijd een tand die naast haar bekje groeit. Ik onderzoek haar regelmatig om er zeker van te zijn dat de tand niet in haar vlees groeit, maar tot nu toe heeft ze geen problemen. Het is wel een grappig gezicht.

Miss Murphy and me / Miss Murphy en ik

For as long as I can remember, Miss Murphy hasn’t been a cat that likes to sit/lay on your lap. She would lay next to me on the couch, demanding attention and when she was done, she’d just move to her “own” chair.

Zolang als ik me al kan herinneren, is Miss Murphy geen schootpoes geweest. Ze lag naast mij op de bank, wilde alle aandacht en als ze klaar was, vertrok ze naar haar eigen stoel.

So you can imagine my surprise when a few weeks ago, Miss Murphy all of a sudden decided that she wanted to lay on my lap! I truly couldn’t believe what I was seeing.

Dus je kunt je voorstellen dat ik bijzonder verrast was toen Miss Murphy een paar weken geleden ineens besloot dat ze op schoot wilde liggen! Ik kon echt niet gelove wat ik zag.

Of course, this requires a bit of preparation as she has a tendency of fluffing her underground with her nails, so I quickly learnt to either use my cardigan or the quilt that I have on the couch, to protect my legs.

Natuurlijk vraagt dit wel om enige voorbereiding aangezien Murphy de neiging heeft haar ondergrond wat op te schudden met haar nagels, dus ik had al snel door dat ik of mijn vest of de quilt die ik op de bank heb liggen, moest gebruiken om mijn benen te beschermen.

The result is one happy cat and one very happy cat-mom.

Het resultaat is een heel tevreden poes en een bijzonder tevreden poezenmoeder.

3 weeks / 3 weken

that is how long it took Miss Murphy to cope with the stairs in the new house. At first she would wait rather impatiently at the top of the stairs waiting for me to get her wet food. Then one Monday evening, I saw a bit of black/grey/brown moving out of the corners of my eyes, and yes, there she was. Coming down the stairs to demand her wet food (she gets a spoonful of wet food in the morning and when I make my coffee in the evening).

zo lang duurde het voor Miss Murphy trap kon lopen in het nieuwe huis. In het begin zat ze nogal ongeduldig bovenaan de trap te wachten tot ik met haar blikvoer kwam. Toen, op een maandagavond, zag ik iets zwarts/grijs/bruins bewegen en ja hoor, daar was ze. Van de trap aflopen om haar blikvoer op te eisen (ze krijgt een beetje blikvoer ‘s ochtends en als ik koffie maak).

Now she practices her stairwalking daily. She can choose between a stair going upstairs (pictured below) or going downstairs. What’s funny is, that as long as the shop is open, she won’t come downstairs. She’ll wait until it is quiet again and then she’ll come to visit me. And in case you are worried, the shop is off limits for her :).

Dus traint ze nu elke dag met het traplopen. Ze kan kiezen tussen een trap die naar boven gaat (zie hieronder) en een trap die naar beneden gaat. Wat grappig is, is dat ze zolang de winkel open is, niet beneden komt. Ze wacht tot het allemaal rustig is, en dan brengt ze me een bezoekje. En voor het geval je je zorgen maakt, de winkel is verboden gebied voor haar :).

I just realized that even though she is coming downstairs, these are the stairs going up. Quite confusing :).

Ik realiseer me net, dat hoewel dit de trap naar boven is, Murphy naar beneden gaat. Nogal verwarrend :).

We’re back / We zijn terug

Well, this blogbreak lasted much longer than I intended. First, I had no internet at my new place, then I did have internet, but no time. Then I had some time but no energy and now 2 months later, things seem to fall into place and it’s time for blogging again.

Deze blogonderbreking duurde veel langer dan ik van plan was. Eerst had ik geen internet in mijn nieuwe huis, toen had ik wel internet, maar geen tijd. Wat later had ik wel wat tijd, maar geen energie en nu 2 maanden later, lijkt alles op z’n plaats te vallen en is het tijd om weer te bloggen.

Miss Murphy would like to thank everybody for their concerns regarding the move and wants me to let you know she’s doing excellent. She spent two days at my parents’ house and didn’t like it one bit. I picked her up on a Saturday evening and took her to her new home. There was a lot of miauwing on the way over, but once I opened the door of her travel cage, she was fine. A quick snif around and within 30 minutes, she was on the couch next to me, purring her heart out.

Miss Murphy wil iedereen graag bedanken voor alle zorgen die men had over haar verhuizing. Ze heeft 2 dagen bij mijn ouders doorgebracht en vond daar helemaal niets aan. Ik heb haar op een zaterdagavond opgehaald en naar ons nieuwe huis gebracht. Onderweg was er luid gemiauw te horen, maar toen ik eenmaal het deurtje van haar reiskooitje open deed, was alles in orde. Even snel overal langs snuffelen en binnen 30 minuten lag ze luid te spinnen, naast mij op de bank.

All’s well that ends well. Eind goed, al goed.

It is quite a relief that she has settled down so nicely. Het is echt een opluchting dat ze het zo naar haar zin heeft.

 

 

 

 

She must know…. / Ze moet het weten

Miss Murphy discovered that the boxes provide a safe passage between my little antique desk and the couch. What’s more, if somebody puts the quilt on top of the boxes, it makes a perfect sleeping spot. She must get an idea by now that these boxes are there for a reason, don’t you think?

Miss Murphy heeft ontdekt dat de dozen een veilige brug vormen tussen mijn kleine antieke bureautje en de bank. En als iemand daar dan ook de quilt op legt, dan is het de perfecte plek om een dutje te doen. Ze moet nu toch wel begrijpen, dat die dozen er niet voor niets staan, wat denken jullie?

She doesn’t know / Ze weet van niets

As most of you already know, Miss Murphy is still blissfully unaware of our upcoming move. I wonder how long that will last when the boxes start arriving. And let’s say, I am not looking forward to her reaction. She doesn’t handle chances very well and is very attached to her own “spots”. So, over the past couple of days, I have been mentioning the words “move”, “new house”, “new place to sleep” and “it’s all very exciting”. Let’s say, I didn’t get the impression she was very impressed.

Zoals de meesten van jullie weten, is Miss Murphy nog steeds heerlijk onwetend van de aanstaande verhuizing. Ik vraag me af hoe lang dat nog duurt als de verhuisdozen arriveren. Laten we zeggen, dat ik niet uitkijk naar haar reactie. Ze houdt niet van veranderen en is erg gehecht aan haar “plekjes”. Dus, gedurende de laatste dagen, ben ik begonnen om de woorden “verhuizing”, “nieuw huis”, nieuwe plaats om te slapen” en “het is echt heel leuk” te laten vallen. Ik heb niet de indruk dat ze erg onder de indruk was.

We’ll see how things are going. On moving day, she will have to ride in the car, she will have to spend the day at my parents and horror of all, she will be picked up and moved to a new house after all these ordeals. I guess I’d better make sure I stock up on her favorite snacks when the time is there.

We zien wel hoe het gaat. Op de dag van het verhuizen, moet ze eerst in de auto, dan verblijft ze de hele dag bij mijn ouders en het ergste van alles, ze wordt opgehaald en verhuisd naar een nieuw huis, nadat ze al deze verschrikkingen heeft doorstaan. Ik denk dat ik er maar beter voor kan zorgen dat ik voldoende van haar favoriete snacks in huis heb als het zover is.

Apparently, she doesn’t understand that you sniff the flowers, not the plastic wire.

Blijkbaar heeft ze niet door dat je aan de bloemen moet ruiken, niet aan het plastic draad.