Archives

Brown houses finished/ Bruine huisjes klaar

I forgot to post about this finish but it’s been done for a while now and it was definitely one of the most enjoyable designs to stitch. I love how it turned out. Just not sure how to finish it. It might get framed or I might turn it into a pillow like the design.

Ik ben vergeten om dit klare werkje te plaatsen, maar het is al een tijdje klaar en het was zeker een van de leukste patronen om te borduren. Ik ben helemaal tevreden over hoe het is geworden. Ben er alleen nog niet uit hoe ik het ga afwerken. Het kan zijn dat ik het ga inlijsten, of ik maak er een kussentje van zoals het patroon.

I will definitely look for a project on which I can use Otter Creek again, the blue thread in this design. It’s a most stunning color and suitable for soooo many designs. I’m thinking Quaker, samplers, letters/monogrammes, it truly is a great color.

Ik ga zeker op zoek naar een project waarbij ik Otter Creek weer kan gebruiken, het blauwe garen in dit patroon. Het is een prachtige kleur en bruikbaar voor zoveel ontwerpen. Ik denk al aan Quaker patronen, merklappen, letters/monogrammen, het is echt een geweldige kleur.

Advertisements

Country Cottage Needleworks

I mentioned in this post that I had started one of the new houses of Country Cottage Needleworks. It was such a joy to stitch. As I already had a frame in mind to use for the finished project, I changed the colors of the house to match the frame.

Ik vertelde al in dit berichtje dat ik was begonnen met een van de nieuwe huisjes van Country Cottage Needleworks. Het is een geweldig patroontje om te borduren. En aangezien ik al een lijstje in gedachten had, heb ik de kleuren van het huisje aangepast zodat het kleurt bij het lijst.

I used 32 count Lambswool linen and a selection of Crescent Colours threads. The DMC colors are the same as in the pattern. Fortunately, I have an excellent framer (aka my mom) who did the framing for me.

Ik heb 13draads Lambswool linnen gebruikt en een aantal Crescent Colours garens. De DMC kleuren zijn hetzelfde als in het patroon. Gelukkig heb ik een geweldige inlijster (oftewel mijn moeder) die het inlijsten heeft gedaan.

Now that I have stitched this house, I am tempted to do another one, maybe on 40 count linen?

Nu ik dit huisje heb geborduurd, ben ik in de verleiding om er nog een te borduren, misschien op 16 draads stof?

And another finish / En nog een werkje afgemaakt

It really feels good to not only stitch something, but to actually finish it as well. This is a project that I stitched while travelling to the Nashville show in 2011. I used some overdyed silk thread from The Thread Gatherer and a piece of lambswool linnen.

Het voelt zo goed om niet alleen iets te borduren, maar ook om het af te werken. Dit is een patroontje dat ik borduurde toen ik naar Nashville reisde in 2011. Ik heb een overlopend zijden garen van The Thread Gatherer gebruikt en een stukje lambswool linnen.

You can find the design in Blackbird Design’s book A Stitcher’s Journey, probably one of my most favorite of their books. But I seem to say that about every new book they release.

Je kunt dit patroontje vinden in het boek van Blackbird Designs A Stitcher’s Journey, dat waarschijnlijk mijn favoriete boek van hun is. Maar dat schijn ik van elk nieuw boek van Blackbird Designs te zeggen.

A finish finish / Een geborduurd projectje afgewerkt

I’m not the best when it comes to actually finishing a project. I love to stitch and I love to finish the stitched piece a lot less. But with the show in Zwolle coming up, mom and I (along with some wonderful people) are working hard to get the last models finished. Finished finished that is, not just stitched.

Ik ben niet de beste afwerkster van geborduurde projectjes. Ik houd ervan om te borduren, maar ik houd er een stuk minder van om een geborduurd werkje af te werken. Maar met de Handwerkbeurs in Zwolle over een drie weken, zijn mijn moeder en ik (samen met een aantal geweldige mensen), druk bezig om de laatste modellen klaar te maken. Afgewerkt klaar te maken, niet slechts geborduurd.

This little pincushion was one of the projects that I finished. This is where you can read about me stitching the design.

Dit kleine speldenkussentje is een van de projecten die ik heb afgewerkt. Hier kun je lezen hoe ik het geborduurd heb.

And this is how it turned out. En zo ziet het er nu uit.

The lighting is not the best, to say the least, but it’s really a cheerful pincushion.

Het licht is niet geweldig, om het zacht uit te drukken, maar het is echt een vrolijk speldenkussentje.

And another finish/ En nog een borduurwerkje af

This was such a quick and fun project to stitch. We received new colors in cotton from Venne Colcotton and I couldn’t wait to try one of the new colors. So I picked winter (4005) and stitched this cutie from Midnight Stitching.

Dit was zo’n snel en leuk werkje om te borduren. We hadde nieuwe kleuren in katoen binnen gekregen van Venne Colcotton en ik kon niet wachten om een van de nieuwe kleuren uit te proberen. Dus koos ik winter (nummer 4005) en borduurde dit leuke patroontje van Midnight Stitching.

The original / Het origineel

And my version./ En mijn uitvoering.

I think this will become a new scissor fob.

Ik denk dat dit een nieuw schaarhangertje wordt.

First finish of 2012 / Eerste werkje van 2012 af

Just a few days into the new year, and I already have a finish :). I started this in 2011 though, just before Christmas and worked on it on and off in the days between Christmas and New Year’s Eve. The final stitches were put in on January 2nd. It’s been one of those designs I’ve been wanting to stitch since it was released and now decided to act upon it.

2012 is slechts enkele dagen oud en ik heb al een borduurwerkje af :). Ik ben dit in 2011 begonnen, net voor de kerst en heb er af en toe aan gewerkt tussen kerst en oud en nieuw. De laatste kruisjes heb ik op 2 januari gemaakt. Dit was een van die ontwerpen die ik al wilde borduren sinds het uitgebracht is en ik besloot om er nu maar eens aan te beginnen.

It’s O Christmas Tree by Notforgotten Farm. What put me off for so long is that it uses 4 colors in the larger trees. And we all know my aversion to have to start a new color every so many stitches. But this was worth the effort.

Het is O Christmas Tree van Notforgotten Farm. Ik ben er steeds niet aan begonnen, omdat de grotere bomen 4 kleuren gebruiken. En we weten allemaal hoe zo’n hekel ik heb aan het veranderen van kleur om de paar steekjes. Maar dit was de moeite waard.

It was stitched on 40 count Lambswool linen with the DMC colors as mentioned in the chart.

Het is geborduurd op 16 draads Lambswool linnen met de DMC kleuren zoals vermeld in het patroon.

November word play

Even though November is already over, I did finish this cute design. It was a lot of fun to stitch, but it took me longer than expected. I can’t wait for the December one to get to the shop. Maybe I can be tempted to stitch all 12 of them and display them next year.

Hoewel november al weer voorbij is, heb ik dit leuke ontwerpje afgeborduurd. Het was leuk om te doen, maar het duurde langer dan ik had verwacht. Ik kan niet wachten tot het December patroon in de winkel is. Misschien kan ik wel verleid worden om ze alle 12 te borduren en ze dan volgend jaar ten toon te stellen.

I am not 100% sure how I will finish this. It is going to be a pillow, but I might take out the dreaded sewing machine instead of doing all backstitches.

Ik ben nog niet 100% zeker hoe ik het af ga werken. Het wordt een kussentje, maar ik haal misschien de gevreesde naaimachine er wel bij in plaats van allemaal stiksteekjes borduren.