Archives

A gift / Een kadootje

Normally, I don’t stitch a lot of gifts. Not because I don’t want to, or because of lack of friends who appreciate the effort, but more because a lack of time. Stitching with a deadline is just not something I enjoy very much :).

Ik borduur weinig kadootjes normaal gesproken. Niet omdat ik dat niet wil, of omdat ik vriendinnen mis die dat kunnen waarderen, maar meer omdat ik zo weinig tijd heb. En borduren onder een deadline is niet iets wat ik erg prettig vind :).

However, when I saw this design in Nashville, I knew I had to stitch it for a dear friend. She’s the sister of my heart, and with the Celtic knot and the Celtic border around the design, it was just perfect.

Maar, toen ik dit patroon in Nashville zag, wist ik gewoon dat ik het moest borduren voor een speciale vriendin. Ze is mijn hartszus en met de Keltische knoop en de Keltische rand rondom het ontwerp, was dit gewoon perfect.

So I got started and we’ll see when it’s done :). She doesn’t know I’m planning this, so there is no deadline involved.

Dus ben ik begonnen en we zien wel wanneer het klaar is. Zij weet niet dat ik dit van plan ben, dus er is geen deadline :).

Advertisements

Brown houses finished/ Bruine huisjes klaar

I forgot to post about this finish but it’s been done for a while now and it was definitely one of the most enjoyable designs to stitch. I love how it turned out. Just not sure how to finish it. It might get framed or I might turn it into a pillow like the design.

Ik ben vergeten om dit klare werkje te plaatsen, maar het is al een tijdje klaar en het was zeker een van de leukste patronen om te borduren. Ik ben helemaal tevreden over hoe het is geworden. Ben er alleen nog niet uit hoe ik het ga afwerken. Het kan zijn dat ik het ga inlijsten, of ik maak er een kussentje van zoals het patroon.

I will definitely look for a project on which I can use Otter Creek again, the blue thread in this design. It’s a most stunning color and suitable for soooo many designs. I’m thinking Quaker, samplers, letters/monogrammes, it truly is a great color.

Ik ga zeker op zoek naar een project waarbij ik Otter Creek weer kan gebruiken, het blauwe garen in dit patroon. Het is een prachtige kleur en bruikbaar voor zoveel ontwerpen. Ik denk al aan Quaker patronen, merklappen, letters/monogrammen, het is echt een geweldige kleur.

A new houses project / Een nieuw huisjes project

Houses are my weakness, put a house on a design and I’m pretty much done in. I don’t know where this obsession with houses come from. Sure, I love to watch houses, especially other people’s houses. Sure, I love my new house. But honestly, have you ever had to stitch a large house and wonderred what you were doing? Exactly, houses take up quite a lot of time to stitch, since it is all solid stitching.

Huizen zijn mijn zwakte, zet een huis op een ontwerp en ik ben al snel een fan. Ik weet niet waar deze obsessie met huizen wegkomt. Zeker, ik houd van het bekijken van huizen, zeker andermans huis. Zeker, ik houd van mijn nieuwe huis. Maar werkelijk, heb je wel eens een groot huis moeten borduren en gedacht: waar ben ik toch mee bezig. Want huizen borduren kost nogal wat tijd, aangezien ze helemaal vol geborduurd worden.

These houses are different, they are easy peasy and quick. They are great to stitch. And the rest of the design is quite wonderful as well. Stitching letters is so relaxing (if you forget the ending of threads). You stitch 20-30 stitches and voila, you have another letter done.

Deze huisjes zijn anders, ze zijn heel gemakkelijk en snel. Ze zijn geweldig om te borduren. En de rest van het ontwerp is net zo geweldig. Letters borduren is zo ontspannen (als je het afwerken van de draadjes even vergeet). Je borduurt 20-30 kruisjes en voila, weer een letter klaar.

In case you are wondering, this is House of Blues and Browns Sampler by With Thy Needle and Thread. And the fabric is cream colored, which might come as a total surprise looking at the picture, but it really is. And I changed one of the colors of the houses to Wheatfields from Sampler Threads.

In het geval je het je afvraagt, dit is House of Blues and Browns Sampler van With Thy Needle and Thread. En de stof is cremekleurig, wat als een complete verrassing kan komen, als je naar de foto kijkt, maar dat is het echt. En ik heb een van de kleuren van de huisjes veranderd naar Wheatfields van Sampler Threads.

Not sure if I’ll make it into a pillow like the picture on the cover of the design or if I’m going to frame it.

Ben er nog niet uit of ik er een kussen van maak zoals op de foto van het ontwerp of dat ik het inlijst.

Nashville stitching / Nashville borduurwerk

I went through the month of February without much blogging (at least not here, I did quite well on my shop’s blog). And I went through the same month without much stitching either. Having 2 shows back to back takes quite a bit of preparation and leaves little time for other dalliances.

I ben de maand februari doorgekomen zonder veel te bloggen (dat wil zeggen hier, want op mijn winkelblog heb ik nog aardig wat geschreven). En ik ben diezelfde maand doorgekomen zonder veel te borduren. Twee beurzen vlak na elkaar vraagt de nodige voorbereiding en laat weinig tijd over voor ander vertier.

Fortunately, I was smart enough to pack a travel project to Nashville market that was on 25 count. Yes, that’s right 25 count. By now, you probably got the idea that I love high count fabrics :). Which I really do. But if your travel includes a 10 hours plane flight, and there is not telling how the lighting is or how much turbulence you’ll encounter, a 25 count project is way more preferable.

Gelukkig was ik slim genoeg om een borduurwerkje in te pakken voor de beurs in Nashville dat op 10 draads stof was. Ja, dat lees je goed, 10 draads stof. Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat ik over het algemeen erg houd van fijne stof :). En dat doe ik echt. Maar als je reisplannen een 10-uur durende vlucht inhoudt waarbij je niet weet hoe het licht is en hoeveel turbulentie je onderweg hebt, dan is een 10 draads project ideaal.

OK, this is what I started out with: Unisono’s Scandinavian Patterns

OK, dit is waar ik mee begon: Unisono’s Scandinavian Patterns

Added to that were a couple of colors of Venne Colcotton silk and my famous 25 count Weddigen fabric and this is what you end up with.

Daar aan toegevoegd een paar kleuren zijde van Venne Colcotton en mijn beroemde 10 draads Weddigen stof en dit is wat je krijgt:

You can the lighting wasn’t the greatest, the fabric is actually off white. And though I normally don’t enjoy stitching the same motif over and over again, I truly enjoyed stitching these 18 fish. No ideas yet how to finish it, but I’m sure I can come up with something.

Je kunt zien dat het licht niet geweldig was, de stof is eigenlijk off white. En hoewel ik normaal gesproken er niet van houd om hetzelfde motief steeds te borduren, heb ik het borduren van deze 18 visjes echt heerlijk gevonden. Nog geen idee hoe ik het af ga werken, maar ik kan vast wel iets verzinnen.

And another finish / En nog een werkje afgemaakt

It really feels good to not only stitch something, but to actually finish it as well. This is a project that I stitched while travelling to the Nashville show in 2011. I used some overdyed silk thread from The Thread Gatherer and a piece of lambswool linnen.

Het voelt zo goed om niet alleen iets te borduren, maar ook om het af te werken. Dit is een patroontje dat ik borduurde toen ik naar Nashville reisde in 2011. Ik heb een overlopend zijden garen van The Thread Gatherer gebruikt en een stukje lambswool linnen.

You can find the design in Blackbird Design’s book A Stitcher’s Journey, probably one of my most favorite of their books. But I seem to say that about every new book they release.

Je kunt dit patroontje vinden in het boek van Blackbird Designs A Stitcher’s Journey, dat waarschijnlijk mijn favoriete boek van hun is. Maar dat schijn ik van elk nieuw boek van Blackbird Designs te zeggen.

More stitching / Meer borduurwerk

I am still stitching as fast as I can for the show in Zwolle. And though I normally don’t enjoy stitching for a deadline, this time I am having a lot of fun. That might of course be because of the designs I am stitching. After all, with a Blackbird Design chart, it is hard not to have fun.

Ik ben nog steeds zo snel als ik kan aan het borduren voor de beurs in Zwolle. En hoewel ik normaal gesproken niet houd van borduren met deadlines, heb ik deze keer heel veel plezier. Maar ja, als je een patroontje van Blackbird Designs borduurt, dan kun je eigenlijk alleen maar plezier hebben.

This is my latest finish. It’s from the A Stitcher’s Journey book, which must be one of my all time favorite books. I could easily stitch all projects provided in the book, if only I had more time.

Dit is mijn laatste borduurwerkje. Het is van A Stitcher’s Journey, wat echt een van mijn favoriete boeken is. Ik zou gemakkelijk alle patronen eruit kunne borduren, als ik maar meer tijd had.

Blackbird Designs - A Stitcher's Journey

 

Progress on my WIP/ Vooruitgang bij mijn borduurwerkje

This is one of the projects that I chose to be finished in 2012. You can read more about those projects here. I really enjoyed stitching this and thought, why not put it back in rotation and see if I can get this finished before the show in Zwolle starts (mid February).

Dit is een van de projecten die ik graag in 2012 af wil maken. Je kunt hier meer lezen over deze projecten. Ik heb altijd met veel plezier geborduurd aan dit project en dacht, waarom begin ik er niet weer mee en kijk of ik het af kan maken voor de beurs in Zwolle (half februari).

So this is what it looked like when I dug it up earlier this month and below you can see what I have accomplished so far, it goes pretty fast.

Hieronder zie je hoe het eruit zag toen ik het weer opgediept had eerder deze maand en daaronder kun je zien wat ik tot nu toe heb geborduurd, het schiet het aardig op.