Archive | April 2012

A gift / Een kadootje

Normally, I don’t stitch a lot of gifts. Not because I don’t want to, or because of lack of friends who appreciate the effort, but more because a lack of time. Stitching with a deadline is just not something I enjoy very much :).

Ik borduur weinig kadootjes normaal gesproken. Niet omdat ik dat niet wil, of omdat ik vriendinnen mis die dat kunnen waarderen, maar meer omdat ik zo weinig tijd heb. En borduren onder een deadline is niet iets wat ik erg prettig vind :).

However, when I saw this design in Nashville, I knew I had to stitch it for a dear friend. She’s the sister of my heart, and with the Celtic knot and the Celtic border around the design, it was just perfect.

Maar, toen ik dit patroon in Nashville zag, wist ik gewoon dat ik het moest borduren voor een speciale vriendin. Ze is mijn hartszus en met de Keltische knoop en de Keltische rand rondom het ontwerp, was dit gewoon perfect.

So I got started and we’ll see when it’s done :). She doesn’t know I’m planning this, so there is no deadline involved.

Dus ben ik begonnen en we zien wel wanneer het klaar is. Zij weet niet dat ik dit van plan ben, dus er is geen deadline :).

Advertisements

Brown houses finished/ Bruine huisjes klaar

I forgot to post about this finish but it’s been done for a while now and it was definitely one of the most enjoyable designs to stitch. I love how it turned out. Just not sure how to finish it. It might get framed or I might turn it into a pillow like the design.

Ik ben vergeten om dit klare werkje te plaatsen, maar het is al een tijdje klaar en het was zeker een van de leukste patronen om te borduren. Ik ben helemaal tevreden over hoe het is geworden. Ben er alleen nog niet uit hoe ik het ga afwerken. Het kan zijn dat ik het ga inlijsten, of ik maak er een kussentje van zoals het patroon.

I will definitely look for a project on which I can use Otter Creek again, the blue thread in this design. It’s a most stunning color and suitable for soooo many designs. I’m thinking Quaker, samplers, letters/monogrammes, it truly is a great color.

Ik ga zeker op zoek naar een project waarbij ik Otter Creek weer kan gebruiken, het blauwe garen in dit patroon. Het is een prachtige kleur en bruikbaar voor zoveel ontwerpen. Ik denk al aan Quaker patronen, merklappen, letters/monogrammen, het is echt een geweldige kleur.