5 Quick Christmas projects / 5 snelle kerstprojectjes

With Christmas only 14 days away, now is the time to start stitching that Christmas gift you need. And of course it helps, if you can find a project that you are able to finish in that time frame.

Nu we nog slechts 14 dagen verwijderd zijn va kerst, is dit het moment om te beginnen met het borduren van dat kerstkadootje dat je nog nodig hebt. En het helpt natuurlijk, als je een project kunt vinden dat je ook in die tijd kunt afkrijgen.

So, below you will find 5 suggestions of projects. These are all smaller projects, but let’s face it, unless you are a speed stitcher (or a stitcher on speed), don’t need any sleep, or don’t have a life outside stitching, you won’t be able to finish a Mirabilia design.

Dus, hieronder vind je 5 suggesties voor een project. Dit zijn kleinere projecten, maar laten we eerlijk zijn, tenzij je een heel snelle borduurster bent, geen slaap nodig hebt, of geen leven buiten het borduren hebt, dan ben je niet in staat om een Mirabilia ontwerp af te krijgen.

1. JBW Designs – Ornaments

All three are doable in a few evenings, so if you need more than one, this might be your to go to leaflet.

Alle drie de patroontjes kun je in een paar avonden borduren, dus als je meer dan 1 kadootjes nodig hebt, is dit je patroon!

2. Tralala – Duo Noel

These might take a bit more time, but then you don’t have to stitch them over one (as the model is). And the alphabet goes pretty quickly. Or opt to just stitch the top and finish it as an ornament.

Deze kosten misschien iets meer tijd, maar je hoeft ze natuurlijk niet over 1 draadje te borduren (zoals het model). En het alfabet gaat behoorlijk snel. Of kies ervoor om alleen het bovenste deel te borduren en maak er een ornamentje van.

3. Renato Parolin

Any design that’s in one color has a good chance of being quick to stitch. And these are just so lovely.

Elk patroon dat je in 1 kleur borduurt heeft een goede kans dat het snel te borduren is. En deze zijn echt heel leuk.

4. By the Bay – Stitch an Inch Christmas

I absolutely love it that these designs only measure 1square inch when you stitch them on 28 count over 1 with a tent stitch. Talking about a fast stitch.

I ben echt helemaal weg van deze ontwerpen die slecht 2,5 x 2,5cm zijn als je ze op 11 draads stof borduurt over 1 draadje met een half kruisje. Over een snel borduurwerkje gesproken….

5. Christiane Dahlbeck – Winterlicht

This book has several larger designs that all scream at me to be stitch, but she has some smaller ones too. And as for this design, of course you cannot stitch all owls, but just one would make a great gift.

Dit boek heeft verschillende grotere ontwerpen die er allemaal om schreeuwen om geborduurd te worden, maar er staan ook wat kleinere patroontjes in . En wat betreft dit patroon, je kunt natuurlijk niet alle uiltjes borduren, maar 1 uiltje maakt een prachtig kadootje.

And if you need more inspiration, just check out my friends Bette’s blog.

En als je nog meer inspiratie nodig hebt, kijk dan op het weblog van mijn vriendin Bette.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s