5 easy to stitch projects / 5 gemakkelijk te borduren projecten

A friend of mine suggested that we’d both do a list of 5 cross stitch designers that put out designs that are easy to stitch. Now in my opinion, easy can mean two things 1) the designs are just cross stitch and maybe some backstitches or b) the designs don’t take long to stitch.

Een vriendin van mij opperde het idee om een lijstje te maken van 5 ontwerpsters die patronen uitbrengen die je makkelijk kunt borduren. Naar mijn mening kan gemakkelijk 2 dingen betekenen 1) het patroon bestaat alleen uit kruissteek en misschien wat stiksteekjes of 2) het patroon is snel te borduren.

 Here’s my list. First of all, JBW Designs. Not only is Judy a wonderful person (she bakes cookies for us shopowners while we attend Nashville market), but she also designs the loveliest patterns. Best of all, you can stitch them really quickly and quite a few only use one color.

Hier is mijn lijst. Allereeerst, JBW Designs. Niet alleen is Judy een geweldig persoon,( ze bakt koekjes voor ons winkeliers als we op de Nashville beurs zijn), maar ze ontwerpt ook prachtige patronen. En het mooiste, je kunt ze snel borduren en veel patroontjes gebruiken maar 1 kleur garen.

Next up is Little House Needleworks. Most designs don’t have an abundance of colors and she uses cross stitch almost exclusively. Diane has wonderful designs for just about every occassion.  

De volgende is Little House Needleworks. De meeste ontwerpen hebben geen grote hoeveelheid kleuren en ze gebruikt meestal alleen kruissteek. Diane heeft de prachtigste patronen voor elke gelegenheid.

Third on the list is The Prairie Schooler. Once again, a designer that uses cross stitch and a few backstitches, which makes stitching the designs really easy. Most Prairie Schooler designs though, are not quick as I know from experience they can take quite some time.

Derde op de lijst is The Prairie Schooler.Weer een ontwerpster die meestal kruissteek gebruikt en een paar stiksteekjes, wat er voor zorgt dat de ontwerpen nogal makkelijk te borduren zijn. De meeste Prairie Schooler ontwerpen zijn echter niet snel om te borduren, dat weet ik uit ervaring, ze kunnen nogal wat tijd vragen.

The next one is UB Stickdesign. This German designer has loads of lovely patterns and I really like her Christmas designs. Maybe not all of them are quick stitches, but they are so worth the time.

De volgende is UB Stickdesign. Deze Duitste ontwerpster heeft heel veel leuke patronen en ik vind vooral haar Kerstpatronen erg leuk. Misschien zijn het niet allemaal snelle werkjes, maar ze zijn zeker de tijd waard.

And finally, last but definitely not least, Val’s Stuff. Valeri is also one of those person we always look forward to meet in Nashville. She’s a catlover (quite obvious if you look at her designs) and she does wonderful snowy and christmasy designs.

En als laatste, maar zeker niet de minste, Val’s Stuff. Valeri is ook een van die mensen waar we altijd naar uitkijken om weer te zien als we in Nashvilel zijn. Ze is een kattenliefhebber (dat is wel duidelijk als je naar haar patronen kijkt), en ze ontwerpt heel leuke sneeuw- en kerstpatronen.

So, there you have it, what is your favorite designer when it comes to easy stitching?

Dit is dus mijn lijstje, maar ik ben benieuwd, wat is jouw favoriete ontwerper als je iets makkelijks wilt borduren?

Advertisements

One thought on “5 easy to stitch projects / 5 gemakkelijk te borduren projecten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s