2013 Summer Bucket List

I have made a list of things I want to do this summer and will keep track of how I’m doing. The proof is not in the pudding but in the photos ;-).

breakfast outside

no. 14 have breakfast outside – July 9

Astrid

no. 11 visit a friend – July 6 (apparently our waitress has a bit of trouble taking in focus pics)

letter Emily   view when writing Emily's letter

no. 35 write letter to friend – July 18                      view when writing letter

day outside day outside end

no. 6 spend a day outside – July 22

spend morning gardening

no. 68 spend morning gardening – July 23 (I actually spent half an hour here and half an hour there, but the result is sooooo good to see).

This entry was posted on July 27, 2013, in Uncategorized. Leave a comment

A gift / Een kadootje

Normally, I don’t stitch a lot of gifts. Not because I don’t want to, or because of lack of friends who appreciate the effort, but more because a lack of time. Stitching with a deadline is just not something I enjoy very much :).

Ik borduur weinig kadootjes normaal gesproken. Niet omdat ik dat niet wil, of omdat ik vriendinnen mis die dat kunnen waarderen, maar meer omdat ik zo weinig tijd heb. En borduren onder een deadline is niet iets wat ik erg prettig vind :).

However, when I saw this design in Nashville, I knew I had to stitch it for a dear friend. She’s the sister of my heart, and with the Celtic knot and the Celtic border around the design, it was just perfect.

Maar, toen ik dit patroon in Nashville zag, wist ik gewoon dat ik het moest borduren voor een speciale vriendin. Ze is mijn hartszus en met de Keltische knoop en de Keltische rand rondom het ontwerp, was dit gewoon perfect.

So I got started and we’ll see when it’s done :). She doesn’t know I’m planning this, so there is no deadline involved.

Dus ben ik begonnen en we zien wel wanneer het klaar is. Zij weet niet dat ik dit van plan ben, dus er is geen deadline :).

Brown houses finished/ Bruine huisjes klaar

I forgot to post about this finish but it’s been done for a while now and it was definitely one of the most enjoyable designs to stitch. I love how it turned out. Just not sure how to finish it. It might get framed or I might turn it into a pillow like the design.

Ik ben vergeten om dit klare werkje te plaatsen, maar het is al een tijdje klaar en het was zeker een van de leukste patronen om te borduren. Ik ben helemaal tevreden over hoe het is geworden. Ben er alleen nog niet uit hoe ik het ga afwerken. Het kan zijn dat ik het ga inlijsten, of ik maak er een kussentje van zoals het patroon.

I will definitely look for a project on which I can use Otter Creek again, the blue thread in this design. It’s a most stunning color and suitable for soooo many designs. I’m thinking Quaker, samplers, letters/monogrammes, it truly is a great color.

Ik ga zeker op zoek naar een project waarbij ik Otter Creek weer kan gebruiken, het blauwe garen in dit patroon. Het is een prachtige kleur en bruikbaar voor zoveel ontwerpen. Ik denk al aan Quaker patronen, merklappen, letters/monogrammen, het is echt een geweldige kleur.

Country Cottage Needleworks

I mentioned in this post that I had started one of the new houses of Country Cottage Needleworks. It was such a joy to stitch. As I already had a frame in mind to use for the finished project, I changed the colors of the house to match the frame.

Ik vertelde al in dit berichtje dat ik was begonnen met een van de nieuwe huisjes van Country Cottage Needleworks. Het is een geweldig patroontje om te borduren. En aangezien ik al een lijstje in gedachten had, heb ik de kleuren van het huisje aangepast zodat het kleurt bij het lijst.

I used 32 count Lambswool linen and a selection of Crescent Colours threads. The DMC colors are the same as in the pattern. Fortunately, I have an excellent framer (aka my mom) who did the framing for me.

Ik heb 13draads Lambswool linnen gebruikt en een aantal Crescent Colours garens. De DMC kleuren zijn hetzelfde als in het patroon. Gelukkig heb ik een geweldige inlijster (oftewel mijn moeder) die het inlijsten heeft gedaan.

Now that I have stitched this house, I am tempted to do another one, maybe on 40 count linen?

Nu ik dit huisje heb geborduurd, ben ik in de verleiding om er nog een te borduren, misschien op 16 draads stof?

A new houses project / Een nieuw huisjes project

Houses are my weakness, put a house on a design and I’m pretty much done in. I don’t know where this obsession with houses come from. Sure, I love to watch houses, especially other people’s houses. Sure, I love my new house. But honestly, have you ever had to stitch a large house and wonderred what you were doing? Exactly, houses take up quite a lot of time to stitch, since it is all solid stitching.

Huizen zijn mijn zwakte, zet een huis op een ontwerp en ik ben al snel een fan. Ik weet niet waar deze obsessie met huizen wegkomt. Zeker, ik houd van het bekijken van huizen, zeker andermans huis. Zeker, ik houd van mijn nieuwe huis. Maar werkelijk, heb je wel eens een groot huis moeten borduren en gedacht: waar ben ik toch mee bezig. Want huizen borduren kost nogal wat tijd, aangezien ze helemaal vol geborduurd worden.

These houses are different, they are easy peasy and quick. They are great to stitch. And the rest of the design is quite wonderful as well. Stitching letters is so relaxing (if you forget the ending of threads). You stitch 20-30 stitches and voila, you have another letter done.

Deze huisjes zijn anders, ze zijn heel gemakkelijk en snel. Ze zijn geweldig om te borduren. En de rest van het ontwerp is net zo geweldig. Letters borduren is zo ontspannen (als je het afwerken van de draadjes even vergeet). Je borduurt 20-30 kruisjes en voila, weer een letter klaar.

In case you are wondering, this is House of Blues and Browns Sampler by With Thy Needle and Thread. And the fabric is cream colored, which might come as a total surprise looking at the picture, but it really is. And I changed one of the colors of the houses to Wheatfields from Sampler Threads.

In het geval je het je afvraagt, dit is House of Blues and Browns Sampler van With Thy Needle and Thread. En de stof is cremekleurig, wat als een complete verrassing kan komen, als je naar de foto kijkt, maar dat is het echt. En ik heb een van de kleuren van de huisjes veranderd naar Wheatfields van Sampler Threads.

Not sure if I’ll make it into a pillow like the picture on the cover of the design or if I’m going to frame it.

Ben er nog niet uit of ik er een kussen van maak zoals op de foto van het ontwerp of dat ik het inlijst.

La D Da

Lori is one of those designers who keep coming out with designs that I absolutely love. I haven’t stitched that many of her designs, but the ones I did, I’m really enjoying both when stitching them and now that they are hanging in the shop.

Lori is een van die ontwerpsters die steeds met patronen uitkomt die ik werkelijk geweldig vind. Ik heb nog niet zoveel van haar ontwerpen geborduurd, maar van diegene die ik heb geborduurd, heb ik veel plezier, zowel tijdens het borduren als nu ze in de winkel hangen.

This was a release from 2011 if I’m not mistaken and I think it’s so true. I changed the colors to Sampler Threads and picked a piece of Picture This Plus fabric that I had in my stash. I’m considering to frame it in a dark wood colored frame.

Dit was een ontwerp van 2011 als ik me niet vergis en ik denk dat het zo waar is. Ik heb de kleuren veranderd naar Sampler Threads en een stukje stof gebruikt van Picture This Plus dat ik nog had. Ik denk erover om het in een donker notenhoutenkleur lijstje in te lijsten.

Isn’t she sweet? Is ze niet lief?

I came downstairs this week and much to my surprise Miss Murphy had sat herself in the window. Looking outside, enjoying the view no doubt.

Ik kwam beneden deze week en tot mijn verbazing zat Miss Murphy in de vensterbank. Naar buiten kijkend en genietend van het uitzicht.

Nashville stitching / Nashville borduurwerk

I went through the month of February without much blogging (at least not here, I did quite well on my shop’s blog). And I went through the same month without much stitching either. Having 2 shows back to back takes quite a bit of preparation and leaves little time for other dalliances.

I ben de maand februari doorgekomen zonder veel te bloggen (dat wil zeggen hier, want op mijn winkelblog heb ik nog aardig wat geschreven). En ik ben diezelfde maand doorgekomen zonder veel te borduren. Twee beurzen vlak na elkaar vraagt de nodige voorbereiding en laat weinig tijd over voor ander vertier.

Fortunately, I was smart enough to pack a travel project to Nashville market that was on 25 count. Yes, that’s right 25 count. By now, you probably got the idea that I love high count fabrics :). Which I really do. But if your travel includes a 10 hours plane flight, and there is not telling how the lighting is or how much turbulence you’ll encounter, a 25 count project is way more preferable.

Gelukkig was ik slim genoeg om een borduurwerkje in te pakken voor de beurs in Nashville dat op 10 draads stof was. Ja, dat lees je goed, 10 draads stof. Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat ik over het algemeen erg houd van fijne stof :). En dat doe ik echt. Maar als je reisplannen een 10-uur durende vlucht inhoudt waarbij je niet weet hoe het licht is en hoeveel turbulentie je onderweg hebt, dan is een 10 draads project ideaal.

OK, this is what I started out with: Unisono’s Scandinavian Patterns

OK, dit is waar ik mee begon: Unisono’s Scandinavian Patterns

Added to that were a couple of colors of Venne Colcotton silk and my famous 25 count Weddigen fabric and this is what you end up with.

Daar aan toegevoegd een paar kleuren zijde van Venne Colcotton en mijn beroemde 10 draads Weddigen stof en dit is wat je krijgt:

You can the lighting wasn’t the greatest, the fabric is actually off white. And though I normally don’t enjoy stitching the same motif over and over again, I truly enjoyed stitching these 18 fish. No ideas yet how to finish it, but I’m sure I can come up with something.

Je kunt zien dat het licht niet geweldig was, de stof is eigenlijk off white. En hoewel ik normaal gesproken er niet van houd om hetzelfde motief steeds te borduren, heb ik het borduren van deze 18 visjes echt heerlijk gevonden. Nog geen idee hoe ik het af ga werken, maar ik kan vast wel iets verzinnen.

And another finish / En nog een werkje afgemaakt

It really feels good to not only stitch something, but to actually finish it as well. This is a project that I stitched while travelling to the Nashville show in 2011. I used some overdyed silk thread from The Thread Gatherer and a piece of lambswool linnen.

Het voelt zo goed om niet alleen iets te borduren, maar ook om het af te werken. Dit is een patroontje dat ik borduurde toen ik naar Nashville reisde in 2011. Ik heb een overlopend zijden garen van The Thread Gatherer gebruikt en een stukje lambswool linnen.

You can find the design in Blackbird Design’s book A Stitcher’s Journey, probably one of my most favorite of their books. But I seem to say that about every new book they release.

Je kunt dit patroontje vinden in het boek van Blackbird Designs A Stitcher’s Journey, dat waarschijnlijk mijn favoriete boek van hun is. Maar dat schijn ik van elk nieuw boek van Blackbird Designs te zeggen.

First Christmas ornament of 2012 / Eerste kerstornamentje van 2012

Last year, I saw all these wonderful Christmas ornaments stitched up and adorning Christmas trees and I told myself, I want to stitch more ornaments in 2012. I do have a lovely collection of stitched ornaments, but they hadn’t seen an update in quite a while.

Vorig jaar zag ik allemaal prachtige geborduurde kerstornamentjes, die diverse kerstbomen versierden, en ik nam mezelf voor om in 2012 meer kerstornamentjes te borduren. Ik heb een dierbare collectie van geborduurde kerstornamentjes, maar het is al lang geleden dat ik een ornamentje heb toegevoegd.

So, during my Christmas break, I thought I’d be smart and start stitching on an ornament. I chose this wonderful leaflet from By the Bay Needlearts and began with the green santa. I almost finished the stitching, when for some reason, that I do not recall at the moment, I started the sheep. Both of them were partially stitched and certainly not finished.

Dus, gedurende mijn kerstvakantie, dacht ik slim te zijn en begon ik alvast met het borduren. Ik koos dit bijzonder leuke patroon van By the Bay Needlearts en begon met de groene kerstman. Hij was bijna klaar, toen ik, om redenen die ik nu niet meer weet, besloot om verder te gaan met het schaapje. Ze waren allebei bijna afgeborduurd, maar zeker nog niet in elkaar gezet.

The finishing frenzy for our national needlearts show prompted me to put on my finishing hat and I finished the stitching and then did the finishing as well. So, here is my very first ornament of 2012.

We zijn druk met het in elkaar zetten van allerlei modellen voor de Handwerkbeurs in Zwolle en dus heb ik mijn “afwerkhoed”  opgezet en ben aan de slag gegaan. Ik heb het patroontje afgeborduurd en het ornamentje in elkaar gezet. Dus hier is mijn eerste kerstornamentje van 2012.

The sheep is stitched as well, but I ran out of time to do the finishing. That’ll come later this week (I hope).

Het schaapje is ook geborduurd, maar ik had geen tijd meer om ‘m in elkaar te zetten. Dat komt later deze week (hoop ik).

This entry was posted on February 14, 2012, in Uncategorized. 3 Comments